Servicios Sociais

Os Servicios Sociais que ofrecemos comprenden aqueles recursos, actuacións e prestacións, dirixidas a axudar ás persoas e colectivos sociais a resolver os seus problemas e necesidades máis vixentes, creando e conseguindo recursos axeitados para mellorar a súa calidade de vida e a integración ó entorno social ó que pertencen.

Alguhas das función que integran son:

– Información, orientación e asesoramento ós cidadáns, sobre os seus dereitos e os recursos existentes no ámbito dos servicios sociais.
– Previr, detectar e analizar as situacións de risco e necesidade social.
– Prestacións do servicio de axuda no fogar (programa de atención individualizado dirixido a persoas ou grupos familiares dependentes ou en risco de dependencia, que contribue ó mantemento das mesmas no seu medio habitual, facilitando a autonomía funcional mediante apoios de carácter persoal, doméstico ou social prestados preferentemente no seu domicilio.)
Neste caso o Concello de Castroverde conta cunha traballadora social, dúas auxiliares municipais e a contratación da empresa “xentes” para a prestacións destes servizos.

CONTACTO

Dirección : Praza do Concello, nº2
27120 Castroverde
Lugo
Teléfono: 982 31 20 80
Fax: 982 31 30 11
Email: [email protected]

Sede electrónica

Descarga de solicitudes

Parroquias

i

Perfil do contratante

Horarios de autobuses

Calendario

Portal de transparencia

Plan antifraude

Mapa interactivo

Plano de Castroverde

Feria de artesanía

Fondo Galego de cooperación

Pentacle

Amigos do patrimonio

Punto de información catastral